| Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Zgłoszenie

Aby zgłosić swoje dziecko do projektu wystarczy skontaktować się z jego opiekunem w przedszkolu,
do którego uczęszcza. Opiekun udzieli Państwu wszystkich niezbędnych informacji oraz przekaże
dokumenty - deklarację udziału dziecka w projekcie, którą należy wypełnić.
Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

Procedura naboru dzieci do grup integracyjnych

Od 1 września 2009 r. w 4 przedszkolach - w Buczu, Kaszczorze, Mochach i Radomierzu -zostały utworzone
oddziały  integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne wraz z dziećmi pełnosprawnymi. 
Od września 2010 r. takie oddziały  mają funkcjonować nadal. W oddziale integracyjnym liczba wszystkich
dzieci wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych
ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim, z  autyzmemiz  niepełnosprawnością  sprzężoną).                                                                            
Zapisy do przedszkola dzieci pełnosprawnych oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbywają się
na zasadach dobrowolności – tylko dzieci 6-letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego. Dokumentacja konieczna do zapisu i  przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do oddziału
integracyjnego, to pisemne wyrażenie zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, wydane przez Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną. Rodzice dzieci pełnosprawnych również pisemnie wyrażają zgodę  na uczęszczanie dziecka
do oddziału integracyjnego. Wielu rodziców zdrowych dzieci szczególnie zabiega o zapisanie swoich pociech
do takiego oddziału, chcąc by w ten sposób nauczyły się tolerancji oraz szacunku do innych.
Dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać do przedszkola do ukończenia   10 roku życia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-