| Strona główna   |   Strona UG Przemęt   |                                                                                  |  Kontakt tel. 065 549 60 71 wew. 43  |  E-mail: [email protected]  |
 
----- -
Realizacja projektu
 
Głównym celem naszego projektu jest integracja społeczna czyli włączenie dzieci niepełnosprawnych do życia
w pełnosprawnym społeczeństwie. Każde dziecko ma prawo  do wzrastania w naturalnym środowisku swoich
rówieśników, w oparciu o te same prawa i wartości. Z uwagi na potrzebę wyrównania szans rozwojowych dzieci
niepełnosprawnych od 1 września 2009 r. w 4 przedszkolach - w Buczu, Kaszczorze, Mochach i Radomierzu -
zostały utworzone grupy integracyjne, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne wraz z dziećmi
pełnosprawnymi. Wymienione placówki zmieniły swoje nazwy na "Przedszkole Samorządowe z Oddziałem
Integracyjnym w..." W tych przedszkolach zostali również zatrudnieni specjaliści /pedagodzy specjalni/, którzy
z dziećmi niepełnosprawnymi prowadzą indywidualne zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne. Zajęcia
dostosowane są do możliwości, potrzeb i zainteresowań dziecka. Specjaliści wspomagają również pracę
nauczyciela prowadzącego.

Surdopedagog - P. Bogumiła Rychła - jest zatrudniona w grupach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci
z niedosłuchem. Praca surdopedagoga polega na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego od ćwiczeń oddechowych,
głosowych, artykulacyjnych do ćwiczeń słuchowo-ruchowych. W pracy indywidualnej rozbudzana jest ciekawość
poznawcza, dzieci nabywają  określonej wiedzy o świecie, nabywają również doświadczeń i umiejętności
niezbędnych do funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. W zajęciach grupowych wzmacniane jest poczucie
przynależności do grupy, wzajemnej akceptacji i przywiązania - rozwijanie zdolności wyrażania uczuć własnych,
tworzenie klimatu zaufania, życzliwości sprzyjającej wzmacnianiu pozytywnych zachowań  wobec dziecka
niedosłyszącego.

----

Logopeda - P. Monika Nowaczyk i P. Katarzyna Krzyżan - wspomagają pracę surdopedagoga i oligofrenopedagoga,
pracując w grupach integracyjnych,  prowadząc indywidualną terapię z dziećmi niepełnosprawnymi. Dodatkowo
P. Katarzyna Krzyżan prowadzi zajęcia logopedyczne we wszystkich placówkach przedszkolnych. Poprzez
różnorodne zabawy i ćwiczenia logopedyczne dzieci uczą się jak usprawnić narządy mowy, jak poradzić sobie
z wypowiedzeniem trudnych dla nich głosek. Otwierają się przy tym na kontakty z innymi, poznają wiele słów,
a przez to chętniej i częściej się wypowiadają, a mówienie nie stwarza im większych problemów.

----

----

Oligofrenopedagog - P. Katarzyna Kozłowska i P. Joanna Janowicz - pracują w grupach integracyjnych,
do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Praca ukierunkowana jest na maksymalny rozwój
psychofizyczny, tak aby dziecko mogło w sposób optymalny rozwijać się i uczestniczyć w życiu placówki.
Specjaliści kładą duży nacisk na zdobywanie umiejętności pozwalających na jak największą niezależność
i zaradność życiową, oczywiście na miarę indywidualnych możliwości. Tworzą klimat zapewniający poczucie
stabilizacji i bezpieczeństwa. Starają się przełamać pewne schematy myślowe i pokazywać pozytywne
zachowania dzieci niepełnosprawnych.

----

-

Rehabilitant ruchowy - P. Dorota Jakubowska - jest zatrudniona w grupie integracyjnej, do której uczęszczają
dzieci niepełnosprawne ruchowo. Po zapoznaniu się z diagnozą lekarską, prowadzi odpowiednie ćwiczenia,
masaże, kinezyterapię - czyli leczenie ruchem. Wyrabia nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

-

Dodatkowo we wszystkich przedszkolach został zatrudniony psycholog - P. Magdalena Niedbał - której celem
jest poznanie i zrozumienie dziecięcych zachowań. Na podstawie informacji zebranych w drodze rozmowy
i obserwacji interpretuje poszczególne zachowania dzieci i pomaga w rozwiązaniu zauważonego problemu.
Organizuje również konsultacje dla chętnych rodziców.


-

Z uwagi na duże zainteresowanie rodziców i zwiększone potrzeby dzieci niepełnosprawnych w ramach budżetu
projektu „ Żyjmy zdrowo-razem” w placówce przedszkolnej w Mochach we wrześniu 2010r. utworzona została
dodatkowa grupa integracyjna. Obecnie Gmina Przemęt posiada aż 5 grup do których uczęszczają dzieci pełno
i niepełnosprawne. Również od września br. Zwiększyła się kadra specjalistów pracująca z dziećmi
niepełnosprawnymi. Do grupy specjalistów już zatrudnionych dołączyli:

Dwie Panie Surdopedagog  – P. Agnieszka Winiarska i P. Karina Napierała,
które pracują w grupach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci słabo słyszące.

----

--

Oligofrenopedagog  - P. Ilona Kaczmarek,
która pracuje w grupie integracyjnej, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

--

Zmiana nastąpiła w zatrudnieniu logopedy – obecnie zajęcia logopedyczne we wszystkich przedszkolach
prowadzi P. Żaneta Wyrzykowska.

----

Dodatkowy sprzęt dla przedszkoli

Gmina Przemęt w porozumieniu z Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
w Warszawie zamówiła do placówek przedszkolnych dodatkowy sprzęt multimedialny oraz specjalistyczną serię
programów multimedialnych przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Zakupiony dodatkowy sprzęt komputerowy stał się również pomocą edukacyjna logopedy, który prowadzi zajęcia
we wszystkich placówkach przedszkolnych..
Ponadto, każda placówka przedszkolna wyposażona została w nowoczesne odbiorniki telewizyjne, które są
kompatybilne z sprzętem komputerowym, pozwoliło to na wprowadzenie nowych form prowadzenia bajkoterapii
oraz pozostałych programów edukacyjnych.
Również do placówek przedszkolnych dostarczony został sprzęt z zakresu małej motoryki w tym zestawy klocków
konstrukcyjnych oraz mozaiki magnetyczne.
Gmina Przemęt zakupiła również specjalistyczną serię lalek rehabilitacyjnych, która wykorzystywana jest do
prowadzenia zajęć z dzieci niepełnosprawnymi umysłowo oraz ruchowo. Powyższe lalki stanowią innowację
na skalę regionalną i mogą być używane do gimnastyki i zabawy fizjoterapeutycznej. Lalki z uwagi na swój
specjalistyczny charakter dają dzieciom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo poczucie ciepła, bezpieczeństwa
oraz obecności i kontaktu.
Ponieważ część najmłodszych wychowanków przedszkoli jest zbyt mała aby korzystać z małych placów zabaw
dokupione zostały dodatkowe urządzenia zabawowe przystosowane dla dzieci trzyletnich.
W placówce przedszkolnej w Przemęcie dzięki zakupionemu zestawu do nauki badawczej prowadzone są zajęcia "Mały naukowiec".

Zobacz zdjęcia specjalnych lalek.

Zobacz zdjęcia sprzętu multimedialnego.

 Wrzesień - Listopad 2010

Kursy specjalistyczne dla kadry przedszkolnej

Gmina Przemęt w ramach projektu zorganizowała cykl kursów specjalistycznych dla kadry przedszkolnej.
Pierwszy kurs odbył się 29 września 2010r. w Przedszkolu Samorządowym w Buczu. Tematem kursu były: "Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka". Celem szkolenia było zapoznanie z teorią
inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera i ukazanie możliwości jej praktycznego wykorzystania w pracy
z dziećmi. Tworzenie nowej jakości pracy z dzieckiem w polskich przedszkolach. Kurs prowadziła Pani Monika
Zatorska - nauczyciel, doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
trener nowoczesnych technik zapamiętywania, autorka innowacji pedagogicznych i programów własnych.   

Drugi kurs trwał dwa dni i odbył się 22-23 października 2010r. w Przedszkolu Samorządowym w Mochach.
Tematem kursu było "Praktyczne wykorzystanie ćwiczeń z Metody Dobrego Startu w usprawnianiu funkcji
percepcyjno-motorycznych i rozwijaniu różnych obszarów aktywności u dzieci w młodszym wieku szkolnym".
Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i praktycznych doświadczeń w zakresie posługiwania się Metodą
Ruchu Rozwijającego. Spotkanie prowadziła Pani Bożena Piotrowska – Pedagog, wieloletni doradca metodyczny
ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej.

Ostatni kurs specjalistyczny odbył się 8 listopada 2010 w Przedszkolu Samorządowym w Kaszczorze. Tematem
kursu było "Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z dziećmi w wieku
przedszkolnym". Celem szkolenia było wzbogacenie wiedzy o współczesnych koncepcjach diagnozy oraz
organizowaniu wspomagania rozwoju umysłowego dziecka. Nabycie umiejętności niezbędnych do konstruowania
programów indywidualnych i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w oparciu o przykładowe zabawy,
zajęcia i sytuacje edukacyjne.
Prowadzącym spotkanie była Pani Ewa Zielińska - wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego.
Współautorka programów edukacyjnych, publikacji dla nauczycieli, pakietów pomocy i zabawek edukacyjnych
dla dzieci oraz artykułów dla rodziców.

Galeria zdjęć---

 Wrzesień 2010

WYCIECZKI INTEGRACYJNE do Ochli i Drzonowa

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne dla najmłodszych. 24 września 2010 r. przedszkolaki
z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do Ochli i Drzonowa. Liczba
bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 80.
Po przyjeździe do Ochli dzieci zwiedzały Muzeum Etnograficzne i uczestniczyły w zajęciach o wyrobie masła.
Mogły również uczestniczyć w przedstawieniu o lnie. Następnie dzieci udał się do Drzonowa, gdzie zwiedzały
Muzeum militarne. Były również gry i zabawy dla najmłodszych oraz przejazdy bryczką. Wycieczkę prowadzili
profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.

Galeria zdjęć---

Impreza integracyjna w Radomierzu

22 września 2010r. przedszkolaki z Radomierza i Starkowa bawiły się na imprezie integracyjnej w Radomierzu
na stadionie. Liczba bawiących się dzieci wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla
najmłodszych, które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci
do wspólnej zabawy i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Podróże dookoła świata". Dużą atrakcją
cieszyły się pieski dogoterapeuty, które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne
dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej.

Galeria zdjęć---

Badania laryngologiczne
We wrześniu 2010 r. w przedszkolach zostały przeprowadzone badania laryngologiczne. Badania przeprowadziła
laryngolog – P. Izabela Sworowska. Ogółem przebadano 484 dzieci. Na ćw. logopedyczne zakwalifikowano 
239 dzieci. Skierowanie do dalszego leczenia laryngologicznego otrzymało 49 dzieci.Po zakończonych badaniach Pani laryngolog wypowiedziała się nt. przeprowadzonych badań.
Schemat badań przesiewowych prowadzonych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Przemęt.
Do badań zgłaszały się dzieci zdrowe wraz z rodzicami lub opiekunami. Najpierw przeprowadzano szczegółowy
wywiad laryngologiczny w oparciu o uprzednio sformułowaną ankietę. Następnie oceniano wady wymowy
występujące u dzieci. Kolejno dziecko było poddane szczegółowemu badaniu laryngologicznemu: otoskopia,
rynoskopia przednia, ocena gardła. Kolejno przeprowadzano badanie tympanometryczne. Następnie dzieci
u których stwierdzano patologię dostawały pisemną informację do lekarza rodzinnego z zaleceniami dotyczącymi
dalszego postępowania. Wszystkie dane następnie archiwizowano w komputerze.

Zainteresowanie rodziców badaniami.
Wykonując te badania  zauważyłam znaczny wzrost zainteresowania rodziców. W niektórych przedszkolach
obecność rodziców była bliska 100%. Co może lepiej świadczyć  o rozwoju świadomości społeczeństwa ? Często
rodzice przychodzili, aby upewnić się czy leczenie dało pozytywne efekty. Szczególnie chodzi tutaj o dzieci,
które były badane powtórnie. Około 10% całej populacji przebadanych stanowiły dzieci z rozpoznaniem
wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
Wiek przedszkolny jest typowy dla pojawienia się dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych. Jedną
z patologii typową dla wieku dziecięcego jest wysiękowe zapalenia ucha środkowego. Objawy są niezwykle
skąpe: dyskretny niedosłuch, uczucie pełności w uchu, przelewanie i szum uszny. Dolegliwości te mogą nasilać
się okresowo,  zwłaszcza podczas infekcji. Przebieg choroby jest podstępny, wieloletni i stopniowo prowadzi
do rozwoju nieodwracalnych zmian w obrębie ucha środkowego i rozwoju niedosłuchu typu przewodnictwa.
Podkreślić należy niezwykle skryty rozwój choroby: bezgorączkowy i bezbólowy przebieg, brak silnie wyrażonych
objawów miejscowych ze strony ucha. Niedosłuch w początkowej fazie choroby jest niewielki, rzędu 20-40 dB
( norma 0-20 dB) i w związku z tym nie jest aktywnie zgłaszany przez dzieci, trudny do zauważenia przez
rodziców i pedagogów.
W bardzo wielu przypadkach dopiero problemy szkolne, trudności w skupieniu uwagi i wykonywaniu poleceń,
niewyraźna artykulacja, błędy ortograficzne, trudności w nauce języków obcych kierują podejrzenia dorosłych
w stronę ewentualnego niedosłuchu. Nie podjęcie leczenia prowadzi do trwałych następstw w postaci trwałego
niedosłuchu. Nawet krótkotrwały ubytek słuchu ma ogromne znaczenie w bardzo ważnym okresie kształtowania
się mowy i ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka. Częstość występowania schorzenia wg różnych źródeł
waha się między 12-30 %, dotyczy populacji dzieci w wieku 2-10 lat.

Dlaczego wybrałam taki schemat badań dla dzieci w gminie Przemęt ?
- niedosłuchy wrodzone i okołoporodowe zostały u nich wykryte w badaniach przesiewowych prowadzonych
ze środków społecznych dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (obejmuje prawie 100% populacji dzieci
urodzonych) - niedosłuch przewodzeniowy rozwija się najczęściej w wieku przedszkolnym i ma skryty przebieg.
Wydaję się więc, że ten rodzaj badania może być najbardziej przydatny.

Higiena przewodu słuchowego zewnętrznego.
Istotnym problemem jest też higiena przewodu słuchowego. W ostatnich latach niezwykle popularne stało się
oczyszczanie przewodów słuchowych pałeczkami higienicznymi. Niestety prowadzi to do wielu problemów,
jednym z nich jest „upychanie „ woskowiny wgłęb przewodu słuchowego, prowadzące do jego obturacji i tym
samym do niedosłuchu. Problem ten dotyczył prawie połowy populacji przebadanych dzieci. Tylko w 2
przypadkach nie udało się oczyścić przewodu na miejscu. Każdy rodzic otrzymywał również informację jak
prowadzić prawidłową higienę uszu.


Badania ortopedyczne

We wrześniu 2010 r. w przedszkolach zostały przeprowadzone badania ortopedyczne. Badania przeprowadził
ortopeda - P. Robert Szymański. Ogółem przebadano 433 dzieci. Na ćw. korekcyjno-kompensacyjne
zakwalifikowano 192 dzieci, a resztę na ćwiczenia ogólnorozwojowe. Skierowanie do dalszego leczenia
ortopedycznego otrzymało 4 dzieci.Po zakończonych badaniach Pan ortopeda wypowiedział się nt. przeprowadzonych badań.
Istotnym elementem badania dzieci była obecność rodziców . Dzięki obecności rodziców można było
przeprowadzić pełne badanie lekarskie składające się z badania podmiotowego - wywiad (dolegliwości zgłaszane
przez dziecko, choroby mające wpływ na postawę, chód dziecka , wywiad rodzinny - występowanie wad wśród
członków najbliższej rodziny ) oraz badania przedmiotowego - czyli oceny postawy dziecka: ustawienia
kręgosłupa, ustawienia kończyn górnych, dolnych , ruchomości kręgosłupa , ruchomości stawów kończyn
górnych i dolnych , chodu dziecka. Obecność rodziców umożliwiała również oceną tych najmłodszych dzieci -
które zwykle nie współpracują z osobą badającą .Rolę rodziców pragnę podkreślić dlatego, że ze względów
prawnych jest to niezwykle ważny element. Obecność rodziców daje też szanse, że ewentualne nieprawidłowości
odnotowane u dziecka , są bezpośrednio przekazywane zainteresowanym , a ewentualne wątpliwości oraz
pytania znajdują natychmiastową odpowiedź. To ważne, aby przekaz ustny był równoległy do przekazu
w formie dokumentacji medycznej- to uspakaja rodziców.
Istotnym elementem badania postawy dziecka, wg schematu wypracowanego w kilkuletniej praktyce,
jest część dynamiczna umożliwiająca ocenę dziecka podczas chodu. Postawa dziecka przybiera wtedy naturalny
wygląd, który nie zawsze udaje sie osiągnąć w pozycji "na baczność" lub każąc dziecku "stać swobodnie".
Dzieci często w takich sytuacjach spinają się i ich postawa ulega zafałszowaniu.
Wracając do badania - w pierwszej kolejności oceniam orientacyjną długość kończyn , przyjmując za punkt
odniesienia ustawienie kolców biodrowych przednich górnych. Zaburzenia  występują w przypadku różnicy
w długości kończyn jak i w przypadku bocznych skrzywień kręgosłupa okolicy lędźwiowo-krzyżowej , w których
ustawienie pochyłe miednicy jest elementem tego skrzywienia ( wynikiem skrzywienia ).Następnie oceniam
ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa , czasami wsparte palpacyjnym ( dotykiem ) badaniem napinających
się podczas skrętu szyi mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych .
Następnie oceniam ustawienia kończyn górnych oraz ich ruchomość - wśród dzieci badanych nie było problemów
z tym związanych, ale we wcześniejszej praktyce zdarzały się anomalie z tym związane. Ocena ustawienia
kończyn dolnych , stanie na palcach , piętach poza prawidłową oceną funkcji, również pomaga we właściwej
ocenie, odwracając uwagę dziecka od zaleceń mamy/taty typu - stój prosto!
Dalsza kwestia to ocena ustawienia kręgosłupa - dziecko stoi w naturalnej, swobodnej pozycji , chodzi , pochyla
się do przodu .W przypadku wystąpienia problemu - rodzic jest informowany i pouczony na co sam powinien
zwrócić uwagę oglądając swoje dziecko.
Następna kwestia - dzieci otyłe – obecność rodzica daje nam możliwość zwrócenia uwagi na istniejący problem ,
ale też pewnej korekty - pytania dotyczące zażywanych przez dziecko leków , stosowanych nawyków
żywieniowych  oraz porównania wyglądu dziecka z rodzicem  - kwestie konstytucjonalne . Niestety czasami
dziecko jest otyłe i nie wynika to z zaniedbań rodziców .
Duża ilość nieprawidłowości wynikających z ustawienia stóp jest poniekąd fizjologią wieku rozwojowego ,
dziecięcego, ulegającemu w trakcie rozwoju korekcji . Rodzice w tych przypadkach są informowani o tym
i dopytywani o występowanie tego typu problemu w rodzinie.
Informacja medyczna - przekazywana rodzicom ma prostą formę, ale zawiera najistotniejsze rzeczy. Prostota
również wynika z możliwości badania przesiewowego jakiemu dzieci są poddawane - max ilość pozyskanych
informacji w jak najkrótszym czasie, wyselekcjonowanie przypadków do bardziej szczegółowego dalszego
badania.
Należy się cieszyć z dużej frekwencji dzieci zaczynających edukację w przedszkolu.
Skala badania , łatwość dostępu do "specjalisty" nadaje sens tego typu akcjom – oszczędność czasu,
oszczędność związana z dojazdem przez rodziców do poradni ortopedycznej , zlokalizowanej zwykle w większych
ośrodkach. Kwestia finansowa prawdopodobnie też działa na korzyść tego typu akcji - koszty badania - wizyta
w gabinecie prywatnym, koszty przejazdu ponoszone przez rodziców .

 
 Czerwiec 2010

Wizyta monitorująca realizację projektu "Żyjmy zdrowo – Razem"

W dniu 24 czerwca 2010r. odbyła się wizyta monitorująca realizację projektu PL 0353 "Żyjmy zdrowo – Razem
– Integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku
przedszkolnym" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Odwiedziła nas Pani
Grażyna Kraśniewska z Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia z Warszawy.
Wizyta monitorująca rozpoczęła się weryfikacją dokumentów finansowych. Następnie odbyła się wizja lokalna
w  Przedszkolach w Buczu, Nowej Wsi oraz Mochach. Komisja monitorująca przeprowadziła również wizytację
imprezy integracyjnej dla przedszkolaków z Moch, która odbywała się na stadionie w Mochach.

Olimpiada sportowa w Mochach
24 czerwca 2010r. przedszkolaki z Moch bawiły się na imprezie integracyjnej w Mochach na stadionie. Liczba
bawiących się dzieci wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych, które
trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Dziecięca Olimpiada Sportowa". Dużą atrakcją cieszyły się
pieski dogoterapeuty, które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne dmuchańce.
Były również przejażdżki z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej

WIERSZ NA IMPREZĘ INTEGRACYJNĄ W MOCHACH

Fundusz Norweski w przedszkolach działa
o jego pieniążki „Gmina Przemęt” się postarała.
Dyrektorki przedszkoli często się spotykały
i ciekawe zadania do projektu przygotowały.
A teraz przedszkola nasze są najpiękniejsze w świecie,
drugich takich w pobliskich gminach nie znajdziecie.
Mamy nowe place zabaw i zabawek wiele,
tutaj się możemy bawić codziennie, a nawet w niedzielę.
O zdrowie przedszkolaków specjaliści dbają,
i badania jamy ustnej, postawy i wymowy przeprowadzają.
Na basen wyjeżdżamy i prawidłową postawę nabywamy,
a do tego warzywa, owoce i jogurty zajadamy.
Bajki, książki, filmy oraz gry,
mamy tutaj nie od dziś.
Nowy laptop dobrze nam służy,
a projektor obraz daje duży.
Na bajkoterapii też się panie dobrze znają
i do naszych dziecięcych problemów przez bajkę docierają.
A gdy odpoczynku nadejdzie czas,
bajką relaksacyjną uraczą nas.
A przedszkole w Mochach w województwie znane,
bo w lokalnych mediach i telewizji poznańskiej często jest pokazywane.
Tam gminę Przemęt i Fundusz Norweski promujemy,
przez co uśmiech i sympatię gości zyskujemy.

I  WSZYSTKIM – ZA  WSZYSTKO  DZIĘKUJEMY!!!

Wizyta w ZOO

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne dla najmłodszych. 18 czerwca 2010r. przedszkolaki
z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do Nowego ZOO w Poznaniu.
Liczba bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 70. Wycieczka rozpoczęła się seansem filmowym
w kinie 3D. Następnie dzieci kolejką wąskotorową Maltanką przejechały przez stację Ptyś i Balbinka do Nowego
ZOO. Wycieczkę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.

"Robimy cyrk"

9 czerwca 2010r. przedszkolaki z Kaszczoru bawiły się na imprezie integracyjnej w Kaszczorze na stadionie.
Liczba bawiących się dzieci wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych,
które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej
zabawy i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Robimy cyrk". Dużą atrakcją cieszyły się pieski
dogoterapeuty, które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne dmuchańce.
 Były również przejażdżki z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej.

 Maj 2010

Święto Niezapominajki

14 maja 2010r. przedszkolaki z Bucza bawiły się na imprezie integracyjnej w Buczu na stadionie. Liczba
bawiących się dzieci wyniosła ok. 80. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych,
które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej
zabawy i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Święto Niezapominajek, czyli Niezapominajka,
która zapomniała". Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które przyjechały wraz ze swoimi
przewodnikami oraz pneumatyczne dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej

Wierszyk ułożony przez dzieci z Przedszkola w Buczu na temat projektu PL 0353 – "Żyjmy zdrowo-Razem"

Witamy wszystkich gości
Co o nasze zdrowie dbają
Jogurciki i owoce
do przedszkola załatwiają.

Kiedy wyjazd jest na basen
To w przedszkolu nikt nie plącze
Ręcznik, czepek w worku mamy
I za chwilę chlup do wody nurka damy.

A rytmika fajna rzecz,
Rytm, muzyka, taniec też.
Wszyscy w koło się kręcimy
No i mamy raźne miny.


WYCIECZKI INTEGRACYJNE

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne dla najmłodszych. 7 maja 2010 r. przedszkolaki
z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do parku dinozaurów w Rogowie.
Liczba bawiących się dzieci na wycieczce wyniosła ok. 70. Wycieczka rozpoczęła się przejażdżką kolejką
wąskotorową do Wenecji. Po przyjeździe do Rogowa dzieci zwiedzały park dinozaurów. Następnie dzieci
uczestniczyły w warsztatach paleontologicznych, podczas których malowały dinozaury.
Były również gry i zabawy dla najmłodszych na ogromnym placu zabaw. Wycieczkę prowadzili profesjonalni
animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy.

 Kwiecień 2010

Poszukiwania Mysia-Pysia.

16 kwietnia 2010 r. przedszkolaki z Kaszczoru i Osłonina bawiły się na imprezie integracyjnej w Kaszczorze.
Liczba bawiących się dzieci wyniosła ok. 100. O godz. 10:00 rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych,
które trwały do godz. 13:00. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej
zabawy i prowadzili interaktywne animacje o tematyce pt.: "Gdzie się podział Mysio-Pysio?". Dużą atrakcją
cieszyły się pieski dogoterapeuty, które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne

dmuchańce. Były również przejażdżki z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej.
 
 Grudzień 2009

Dbajmy o zdrowie

Podstawą edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu jest nabywanie umiejętności dbania  o zdrowie, bogacenie
wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych oraz tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia.
W ramach edukacji zdrowotnej prowadzone są pogadanki, zabawy oraz gry i konkursy na temat higieny osobistej 
i higieny jamy ustnej.
Galeria zdjęć---

Wizyta w "Szklanym Świecie"


10 grudnia 2009 r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza pojechały na wycieczkę integracyjną do
Spółdzielni Socjalnej "Szklany
Świat" Bombki w Krośnicach. W wycieczce uczestniczyło ok. 70. Podczas
wyjazdu dzieci zwiedziły wytwórnie świątecznych ozdób oraz uczestniczyły w lekcji malowania bombek.
Były również gry i zabawy dla 
najmłodszych z Św. Mikołajem. Wycieczkę prowadzili profesjonalni animatorzy,
którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy. 
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał bombkę z swoim imieniem.

Galeria zdjęć z wycieczki---
-
 Październik 2009

Integracyjne spotkanie w Radomierzu

22 października 2009 r. przedszkolaki z Radomierza i Starkowa bawiły się  na imprezie integracyjnej w Radomierzu.
W zabawie uczestniczyło około 
100 dzieci. W południe rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych,  które
trwały trzy godziny. Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, 
którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy
i prowadzili interaktywne 
animacje.  Dużą atrakcją cieszyły się pieski dogoterapeuty, które  przyjechały wraz ze
swoimi przewodnikami oraz pneumatyczne  "dmuchańce". Były również przejażdżki z elementami gimnastyki
ogólnorozwojowej.

Galeria zdjęć ze spotkania---
-
 Wrzesień 2009

Na dzikim zachodzie czyli wizyta w Indiańskiej Wiosce

W ramach projektu organizowane są wycieczki integracyjne 
dla najmłodszych. 
25 września 2009 r. przedszkolaki z Radomierza, Moch, Kaszczoru i Bucza  pojechały na wycieczkę integracyjną 
do Indiańskiej Wioski Jozefów.  W wyprawie uczestniczyło około 70 dzieci, Po przybyciu Bladych Twarzy
do Wioski Raven Territory i odbyciu "Wielkiej Narady Wojennej" dzieci  przywitane zostały Szeryfa. Następnie
młodzi goście zwiedzili wioskę,  odwiedzili Tipi Ognia, gdzie wysłuchali opowieści o kulturze Indian. 
Były również gry i zabawy dla najmłodszych - Indiański Tor Przygody.  Wycieczkę prowadzili profesjonalni 
animatorzy, którzy zapraszali dzieci  do wspólnej zabawy. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał zdjęcie grupowe 
na tle Wioski w formie listu gończego.

Galeria zdjęć z wycieczki---

Multimedia dla najmłodszych

Do wszystkich przedszkoli w gminie Przemęt trafił sprzęt komputerowy i multimedialny. W ramach realizacji 
programu "Żyjmy zdrowo - Razem!" z wykorzystaniem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
do przedszkoli w gminie Przemęt trafią zestawy komputerowe wraz z wielofunkcyjnymi drukarkami, 
elektronicznymi rzutnikami oraz ekranami. Nowy sprzęt umożliwi wykorzystanie zakupionych wcześniej 
programów edukacyjnych dla najmłodszych. Koszt całego zakupu to 73 tys. zł.

Galeria zdjęć---

Nowe place zabaw

Realizowany jest kolejny etapy programu "Żyjmy zdrowo - Razem!". W ramach programu na terenie gminy 
powstały nowoczesne place zabaw. Miejsca zabawy zorganizowano w Buczu, Mochach, Kaszczorze, Osłoninie, 
Nowej Wsi, Starkowie, Radomierzu, Przemęcie i Siekowie, a więc przy wszystkich placówkach przedszkolnych.
Place zabaw są ogrodzone i zamykane na noc, a sprzęty ustawione na nich są w pełni bezpieczne i posiadają
odpowiednie atesty.
Warto zaznaczyć, że choć miejsca zabaw powstały przy przedszkolach to są one otwarte dla wszystkich dzieci.
Koszt budowy wszystkich 9 placów zabaw wyniósł ponad 409 tys. zł.

----
----
-
 Maj 2009

Spartakiada Przedszkolaków

13. maja w hali sportowej Zespołu Szkół w Mochach odbyła się spartakiada "Żyj zdrowo - na sportowo", która 
co prawda nie jest finansowana z grantu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ale jej cel jest ściśle
powiązany z  projektem "Żyjmy zdrowo -  Razem!", . gdyż jednym z celów projektu jest promocja zdrowego 
stylu życia. W zawodach wystartowało 9 czternastoosobowych drużyn składających się z pięcio- 
i sześciolatków. Podczas sześciu konkurencji (skoki łączone, sadzenie ziemniaków, tor przeszkód, rzuty
woreczkami, piramida z doniczek, wielka sztafeta), rozgrywanych zawsze w trzech turach, dzieci dawały 
z siebie wszystko, a wprawiona w tego typu imprezach ekipa szkolnych w-f-istów sprawnie rywalizację
przeprowadziła.

Inauguracyjna Impreza Integracyjna "Żyjmy zdrowo - Razem"

7 maja 2009 r. przedszkolaki z Nowej Wsi, Kaszczoru i Osłonina oraz zaproszone niepełnosprawne dzieci 
z terenu Gminy Przemęt bawiły się na imprezie integracyjnej w Nowej Wsi. Liczba bawiących się dzieci 
zarówno tych małych jak i dużych wyniosła ok. 200. O godz. 11:00 Pani wójt Dorota Gorzelniak rozpoczęła 
inaugurację projektu "Żyjmy zdrowo - Razem!", dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, a następnie rozpoczęły się gry i zabawy dla najmłodszych, które trwały do godz. 16:00.
Imprezę prowadzili profesjonalni animatorzy, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy i prowadzili 
interaktywne animacje połączone z "Indiańskim przedstawieniem" oraz występem Kulfona i Żaby Moniki. 
Dużą atrakcją cieszyło się 5 psów dogoterapeutów, które przyjechały wraz ze swoimi przewodnikami aż z Łodzi
oraz pneumatyczne dmuchańce-ogromna zjeżdżalnia Aladyn, basen z kulkami i zamek do skakania.

Galeria fotografii z inauguracji /330 zdjęć/
 
 Marzec 2009

Profilaktyka wad wymowy

W grudniu 2008 r. przeprowadzone zostały badania laryngologiczne pod kątem wykrywania wad wymowy 
i niedosłuchu u dzieci w wieku przedszkolnym. Badania przeprowadziła P. laryngolog Izabela Sworowska.
Badania laryngologiczne odbyły się w następujących placówkach przedszkolnych:
Przedszkole w Buczu
Przedszkole w Kaszczorze
Przedszkole w Mochach
Przedszkole w Nowa Wieś
Przedszkole w Przemęcie
Przedszkole w Siekowie
Przedszkole w Starkowie

W badaniach udział wzięło 345 dzieci co stanowi ok. 80 % ogólnej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.
Z analizy badań wynika, że 151 dzieci zostało zakwalifikowanych do ćwiczeń logopedycznych, a 68 - 
zakwalifikowanych do dalszego leczenia laryngologicznego z powodu niedosłuchu, przerostu migdałków i innych.

Od stycznia 2009 r. prowadzone są zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków. Zajęcia prowadzone są
systematycznie 4 razy w miesiącu, w grupach do 5 osób. Grupy tworzone są z podziałem na wady wymowy.
Czas trwania zajęć wynosi od 20 do 30 min. w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Niektóre dzieci wymagają prowadzenia zajęć indywidualnych i takie zajęcia obecnie prowadzone są 
w przedszkolach w Buczu, Kaszczorze i Mochach. 
Obecnie liczba dzieci uczestnicząca w zajęciach logopedycznych wynosi 189 dzieci.

Aktywność fizyczna

W grudniu 2008r przeprowadzone zostały badania ortopedyczne dzieci pod kątem wykrywania wad postawy 
i zakwalifikowania ich do odpowiednich grup korekcyjnych z podziałem na wady postawy. 
Badania przeprowadził P. ortopeda Robert Szymański. Badania ortopedyczne odbyły się w następujących placówkach przedszkolnych :
Przedszkole w Buczu
Przedszkole w Kaszczorze
Przedszkole w Mochach
Przedszkole w Nowa Wieś
Przedszkole w Przemęcie
Przedszkole w Siekowie
Przedszkole w Starkowie

W badaniach udział wzięło 339 dzieci uczęszczających do przedszkoli. Do dalszego leczenia ortopedycznego
zostało zakwalifikowanych 8 dzieci.

Od stycznia 2009r dzieci systematycznie jeden raz w miesiącu wyjeżdżają na basen "Akwawit" w Lesznie, 
gdzie pod opieką instruktorów odbywa się nauka pływania dwoma stylami, nauka skoków do wody, elementy 
nurkowania oraz kształtowanie ogólnej wydolności organizmu. Dla najmłodszych dzieci prowadzone są gry 
i zabawy w płytkim brodziku. 

----
---

Również od stycznia 2009r. wprowadzone zostały zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej  dla dzieci 
w wieku od 4 do 6 lat.  Zajęcia prowadzone są systematycznie 4 razy w miesiącu, w grupach liczących 
ok. 10 dzieci. Czas trwania zajęć wynosi 30 min.
Również od stycznia 2009r.  wprowadzone zostały zajęcia rytmiki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Zajęcia prowadzone są systematycznie 4 razy w miesiącu, w grupach liczących ok. 10 dzieci.

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym dotyczy następujących treści programowych:
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
- kształtowanie nawyków higieniczno-kulturalnych;
- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom i pozytywnego stosunku do lekarza;
- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zachęcanie dzieci i tworzenie okazji do samorzutnych zabaw
  ruchowych, indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem przyborów, przyrządów oraz warunków 
  terenowych.

Zdrowa żywność i zdrowe nawyki

Od lutego 2009r do wszystkich przedszkoli codziennie dostarczane są produkty nabiałowe takie jak: jogurty, 
sery złote i białe, serki homogenizowane oraz świeże owoce i warzywa.

Podstawą edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu jest nabywanie umiejętności dbania 
o zdrowie, bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych oraz tworzenie warunków do promowania
zdrowego stylu życia
Poprzez spożywanie zdrowej żywności dzieci nabywają przekonania o konieczności jedzenia pokarmów 
niezbędnych dla zdrowia /nabiał, owoce, warzywa/. Przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw, 
spożywają surówki i urozmaicone posiłki, rozumiejąc potrzeby zachowania umiaru w jedzeniu słodyczy. 
Owoce i warzywa spożywają surowe jak również gotowane, poznając ich walory smakowe. Uczą się dokładnie 
gryźć i żuć pokarmy, zwłaszcza te twarde. Zdają sobie sprawę z konieczności mycia owoców i warzyw przed 
spożyciem.
Dzieciństwo jest tym okresem w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy i przyszłe zachowania, 
a utrwalone przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia.

Profilaktyka jamy ustnej

Badania profilaktyczne jamy ustnej mają na celu wykrycie próchnicy zębów we wczesnym stadium jej rozwoju 
i zapobieganie wszelkim powikłaniom. Celem jest również propagowanie profilaktyki stomatologicznej i edukacja 
w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. 
Dlatego wszyscy przedszkolacy już w grudniu mogli skorzystać z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych 
w 4 gabinetach dentystycznych na terenie naszej gminy.
Dzieci często boją się chodzić do dentysty dlatego pierwszym krokiem były wizyty grup przedszkolnych 
w gabinecie stomatologicznym, zapoznanie ze sprzętem, pogadanka na temat diety i higieny jamy ustnej 
oraz krótka demonstracja niektórych drobnych zabiegów stomatologicznych.
Obecnie 204 dzieci pod opieką rodziców skorzystało z badania kontrolnego.
Rodzice otrzymali ulotkę informacyjną zawierającą opis badania i wypełniony diagram uzębienia oraz zostali 
uświadomieni, że systematyczne przeglądy stomatologiczne są pierwszym krokiem na drodze do zdrowych zębów. 
-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-